Algemene voorwaarden Secma BV

Hieronder aangeduid als de verkoper

 1. GEBRUIK VAN DE VOORWAARDEN

  1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van de verkoper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

 2. PRODUCTINFORMATIE, PRIJSLIJSTEN, ETC.

  2.1 De informatie in brochures, prijslijsten en andere productinformatie van de verkoper is alleen bindend voor de verkoper, voor zover de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk verwijst naar dergelijke informatie.

  2.2 Technische documentatie, zoals verstrekt door de verkoper aan de koper, mag alleen worden gebruikt in verband met de door de verkoper geleverde producten en mogen niet worden gekopieerd door de koper, gereproduceerd, overgedragen of anderszins verstrekt aan ongeautoriseerde derden.

 3. PRIJZEN EN LEVERTIJDEN CLAUSE

  3.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in offertes, orderbevestigingen en andere verwijzingen in EURO excl. BTW, douanerechten, belastingen, etc. Tenzij anders aangegeven in de genoemde documentatie houdt de verkoper zich het recht voor veranderingen aan te brengen in prijzen tot het moment van levering die te wijten zijn aan veranderingen in wisselkoersen, de douane, de productie van materialen of belastingen die van invloed zijn op de aankoop van de verkoper.

  3.2 van de verkoopprijzen vermeld op de apparatuur zijn inbegrepen: de gebruikelijke kosten voor verpakking en beveiligingskosten voor de producten tijdens het transport, maar excl. de kosten van transport en installatie van de producten door de koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de leverig van prodcuten franco.

 4. AANVAARDINGSPERIODE VOOR OFFERTE

  4.1 Indien de offerte van de verkoper geen aanvaardingstermijn specificeert, vervalt deze binnen 7 dagen.

 5. LEVERING

  5.1 Tenzij anders vermeld in het schrijven in de offerte of opdrachtbevestiging van de verkoper of overeenkomst tussen de partijen, wordt de levertijd geschat naar de verkopers beste schatting. De levering wordt tijdig beschouwd, wanneer zij gebeurt binnen 2 weken vanaf de opgegeven tijd. Als deze termijn wordt overschreden, mag de koper door een schriftelijke mededeling aan de verkoper om levering binnen een redelijke termijn verzoeken, maar niet minder dan 2 weken. Wanneer de verkoper langere tijd niet kan leveren, en indien dit niet te wijten is aan omstandigheden binnen de verantwoordelijkheid van de verkoper, kan de koper door een schriftelijke mededeling aan de verkoper de overeenkomst annuleren.

  Bovendien kan de koper geen aanspraak maken op vergoeding van de verkoper als gevolg van de vertraging.

  5.2 In het geval van een staking, uitsluiting, invoerbeperkingen of andere gevallen van overmacht of overmacht-achtige situaties, wordt  levering van de verkoper opgeschort met een periode gelijk aan de duur van de belemmering. Indien de vertraging van een levering  alleen onder buitensporige kosten kan worden verholpen, houdt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

  5.3 In het geval dat door overmacht de levering meer dan 4 maanden is vertraagd – gerekend vanaf de datum dat de levering voor de verkoper beschikbaar is – zijn beide partijen bevoegd om de aankoop te annuleren. De koper kan geen vergoeding eisen voor directe of indirecte schade.

 6. INSTALLATIE

  6.1 Koper draagt verantwoordelijkheid voor installatie, evenals de noodzakelijke installaties reeds aanwezig bij de koper.

 7. BETALINGSVOORWAARDEN

  7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de betaaltermijn voor facturen binnen 15 dagen na de factuurdatum.

  7.2 In geval van betaling na de vervaldatum, kan een boeterente in rekening worden gebracht.

  7.3 Betaling kan alleen worden gedaan op de door de verkoper opgegeven rekening.

  7.4 De koper heeft geen recht op eventuele tegenvorderingen die niet schriftelijk zijn erkend door de verkoper en heeft geen recht op enige weigering van voldoen van (een deel) van de koopprijs wegens dergelijke tegenvorderingen.

  7.5 Indien de koper achterstallig is met betalingen aan de verkoper, inclusief betaling uit hoofde van andere overeenkomsten, houdt de verkoper zich het recht voor om leveringen uit  te stellen tot de achterstanden worden betaald.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  8.1 Verkoper behoudt het eigendom van de verkochte goederen totdat de gehele koopsom van de goederen eventueel vermeerderd met rente en eventuele kosten worden betaald. Koper is niet gerechtvaardigd om handelingen te verrichten die het eigendomsvoorbehoud van de verkoper schaden door middel van verkoop, verhuur of overdracht van de apparatuur voordat de volledige aankoopprijs eventueel vermeerderd met de rente en eventuele kosten zijn betaald.

 2. VERKOPER’S AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

  9.1 De koper dient een grondige controle en test van de producten uit te voeren bij ontvangst. Tekortkomingen die zijn ontdekt of hadden moeten worden ontdekt met dit onderzoek dienen schriftelijk gemeld te worden aan de verkopen, niet later dan 7 dagen na levering van de producten.

  9.2 Na meldingen zullen tekortkomingen in de reparatie of vervanging plaatsvinden op de oorspronkelijke overeengekomen plaats van levering. Het is deverantwoordelijkheid van de koper om dit te faciliteren, tenzi janders overeengekomen tussen de partijen. Verkoper zal echter het recht hebben om herstel van tekortkomingen uit te voeren op locatie van de verkoper’s service center.

  9.3 Naast de bepalingen van deze sectie. 9 kan de koper kan geen aanspraak maken tegen verkoper in verband met tekortkomingen in apparatuur, ongeacht de verliezen of kosten van de koper direct of indirect veroorzaakt door gebreken in de apparatuur.

 1. PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID ETC.

  10.1 Voor schade aan personen of goederen als gevolg van gebreken in geleverde producten (productaansprakelijkheid), is de verkoper slechts aansprakelijk voor de verantwoordelijkheid

  volgende de wetgeving. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de koper of andere zaken die bedoeld zijn voor commercieel gebruik (bedrijfsschade). Verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of informatie van de koper of een derde partij als gevolg van defecten in de geleverde producten of het verlies van artikelen, gegevens of als gevolg van defecten in de produkten.

 2. VERANTWOORDELIJKHEID VRIJHEID EN ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

  11.1 Verkoper acht zich vrijgegeven van elke verplichting aan de koper als gevolg van omstandigheden die de overeenkomst verhinderen of de vervulling ervan onredelijk bezwarend maakt, met inbegrip van arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid waarop de partijen geen controle hebben, zoals brand, oorlog, mobilisatie of militaire dienst van een vergelijkbare omvang, vordering, verbeurdverklaring, wisselkoers beperkingen, rellen en onlusten, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan goederen, brandstof beperkingen en gebreken in of vertragingen van leveringen van onderaannemers veroorzaakt door een van de in dit artikel genoemde omstandigheden.

  11.2 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of andere incidentele- of gevolgschade. Aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de aankoopprijs van het product dat de basis van de eisen van de koper vormt.

 3. JURISDICTIE

  12.1 Geschillen tussen de verkoper en de koper worden beslecht door de Nederlandse wet op de plaats van de leverancier.